ESTATUTS DE L'ATENEU FAMILIAR DE SANT BOI DE LLOBREGAT


INDEX:

CAPÍTOL I : LA DENOMINACIÓ, LES FINALITATS, LES ACTIVITATS, EL DOMICILI I L'ÁMBIT D'ACTUACIÓ

Article 1. Denominació
Article 2. Finalitats
Article 3. Activitats
Article 4. Domicili
Article 5. Àmbit d'actuació
Article 6. DuradaCAPÍTOL II : ELS SOCIS

Article 7. Capacitat
Article 8. Classes de Socis
Article 9. Drets dels socis
Article 10. Deures dels socis
Article 11. Causes de baixa
Article 12. Règim disciplinari
Article 13. El procediment sancionadorCAPÍTOL III : L'ASSEMBLEA GENERAL

Article 14. L'Assemblea General
Article 15. Reunions de l'Assemblea General
Article 16. Convocatòries
Article 17. Quòrum d'assistència
Article 18. Facultats de l'Assemblea General Ordinària
Article 19. Facultats de l'Assemblea General Extraordinària
Article 20. Quòrum per a l'adopció d'acordsCAPÍTOL IV: LA JUNTA DIRECTIVA

Article 21. Composició i naturalesa de la Junta Directiva
Article 22. Elecció dels membres de la Junta Directiva
Article 23. Substitució dels membres de la Junta Directiva
Article 24. Reunions
Article 25. Facultats de la Junta Directiva
Article 26. Delegacions de la Junta Directiva
Article 27. El President i el Vice-president
Article 28. El Secretari
Article 29. El Tresorer
Article 30. Els VocalsCAPÍTOL V: LA COMISSIÓ GESTORA

Article 31. Composició.
Article 32. Funcions
Article 33. Durada
Article 34. Convocatòria
Article 35. EleccionsCAPÍTOL VI: LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 36. Comissions de treballCAPÍTOL VII: OBLIGACIONS DOCUMENTALS

Article 37. Obligacions documentals de l'AssociacióCAPÍTOL VIII: EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 38. Recursos econòmics
Article 39. Patrimoni
Article 40. Exercici econòmic
Article 41. Disposició de fonsCAPÍTOL IX: DISSOLUCIÓ

Article 42. Acord de dissolució
Article 43. Comissió liquidadora
Article 44. Destinació dels béns

 


CAPÍTOL I
LA DENOMINACIÓ, LES FINALITATS, LES ACTIVITATS, EL DOMICILI I L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Article 1. Denominació
Amb la denominació ATENEU FAMILIAR DE SANT BOI DE LLOBREGAT, l'any 1913 es va constituir a Sant Boi de Llobregat una entitat sense ànim de lucre, que a partir de la data d'aprovació d'aquests estatuts, regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març reguladora del dret d'associació (BOE de 26 de març del 2002), les seves normes complementàries, les que en cada moment els siguin aplicables, i pels Estatuts vigents. L'associació ATENEU FAMILIAR DE SANT BOI DE LLOBREGAT, té personalitat jurÍdica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa.


Article 2. Finalitats

Els fins de l'Associació són la promoció i difusió de les manifestacions cÍviques, artÍstiques, culturals, recreatives, el foment de les arts, la ciència, la música, el teatre, la literatura, la cultura popular i tradicional i, en general, tot allò que pugui contribuir a elevar el benestar, la il·lustració, la convivència i el nivell cultural dels socis i del públic en general.


Article 3. Activitats

Per a dur a terme els seus fins, l'Associació pot organitzar conferències, cursets, debats, taules rodones, fires, exposicions, concursos, concerts, representacions escèniques, lúdiques, recreatives, socials, festes populars i, en general, totes aquelles activitats que contribueixin a l'assoliment dels fins socials.


Article 4. Domicili

El domicili de l'Associació està situat al carrer La Pau, número 8 de Sant Boi de Llobregat. L'Associació podrà canviar de domicili quan ho consideri oportú, però ho haurà de comunicar al Registre d'Associacions.


Article 5. Àmbit d'actuació

L'Associació desenvolupa les seves activitats a Sant Boi de Llobregat, però pot organitzar també activitats per ella mateixa, o en col·laboració amb entitats amb finalitats anàlogues, en la resta de Catalunya, en altres indrets de l'estat i a l'estranger.


Article 6. Durada

L'Associació té una durada indefinida i només es dissoldrà en la forma prevista en la llei i en aquests estatuts.


CAPÍTOL II
ELS SOCIS

Article 7. Capacitat
Poden ser membres de l'Associació:
a.- Les persones fÍsiques, majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar, que no estiguin subjectes a cap limitació legal per l'exercici del dret d'associació i que tinguin interès en servir els seus fins.

b.- Els menors, amb el consentiment de les persones que hagin de suplir la seva capacitat.

Els socis menors d'edat, no tenen vot en les assemblees i no poden elegir ni ser elegits per ocupar càrrecs representatius.

Les persones que volen pertànyer a l'Associació ho han de sol·licitar per escrit al President, el qual en dona compte a la Junta Directiva que decideix, sobre l'admissió de la persona interessada, en la primera reunió que celebri.

Els qui han estat admesos com a socis no adquireixen aquesta condició fins que no han satisfet la quota d'entrada que estableixi l'Assemblea General, si ho considera oportú.

La condició de Soci és intransmissible.


Article 8. Classes de Socis

1r. L'Associació està formada per:
a.- Socis fundadors
b.- Socis numeraris
c.- Socis protectors
d.- Socis juvenils


2n. Són socis fundadors tots els inscrits en la data de fundació de l'entitat. Això no obstant, quan el nombre de socis fundadors baixi de cent, prendran aquest caràcter els socis de número més antics.

3r. Són numeraris, els socis majors d'edat.

4t. Són socis protectors aquells que reuneixen les condicions necessàries per a ésser socis numeraris i es comprometen:
a.- A contribuir al sosteniment de l'entitat amb donatius voluntaris, sense periodicitat fixa, però que en el seu conjunt superen l'import anual de les quotes dels Socis numeraris o,
b.- A contribuir al sosteniment de l'entitat amb quotes periòdiques superiors a les establertes per als Socis numeraris.

Els socis fundadors, els numeraris i els protectors, gaudeixen de tots els drets que s'enumeren a l'article 9 i estan sotmesos a les obligacions relacionades a l'article 10 dels presents Estatuts.

5è. Els Socis juvenils estan sotmesos a les obligacions descrites a l'article 10 i gaudeixen dels drets que s'enumeren a l'article 9, però no tenen vot en les assemblees i no poden elegir ni ser elegits per ocupar càrrecs representatius.

6è. L'Ateneu, per acord de l'Assemblea General, pot distingir amb tÍtol de Soci HonorÍfic, a aquelles persones que, per la seva trajectòria personal, per la seva exemplaritat, o per la seva actuació cÍvica, social, o professional, han contribuït de forma destacada a assolir els fins que persegueix. La distinció de Soci Honorífic, a una persona aliena a l'entitat, no comporta, en cap cas, la condició jurÍdica de Soci.


Article 9. Drets dels socis

Els drets dels socis són els següents:
a.- Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
b.- Elegir les persones que ocupen els llocs de representació.
c.- Exercir càrrecs directius.
d.- Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
e.- Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'Associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
f.- Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
g.- Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'Associació.
h.- Impugnar els acords dels òrgans de govern que siguin contraris als Estatuts.
i.- Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
j.- Rebre informació sobre les activitats de l'Associació.
k.- Fer ús dels serveis comuns que l'Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
l.- Formar part dels grups de treball.
m.- Posseir un exemplar dels Estatuts.
n.- Consultar els llibres de l'Associació.


Article 10. Deures dels socis

Els deures dels socis sÓn els següents:
a.- Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar en el seu assoliment.
b.- Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que corresponguin a cada categoria de socis, d'acord amb els presents Estatuts.
c.- Complir les disposicions contingudes en els presents Estatuts i acatar els acords vàlids dels òrgans de govern i representatius de l'Associació.
d.- Assistir a les Assemblees.
e.- Complir, amb diligència, les obligacions inherents als càrrecs per a l'exercici dels quals ha estat elegit.
f.- Contribuir amb el seu comportament, dins i fora de l'entitat, al prestigi i al bon nom de l'Associació.


Article 11. Causes de baixa

1r. Són causa de baixa de l'Associació:
a.- La voluntat del soci interessat, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
b.- No satisfer les quotes, derrames i aportacions fixades per Assemblea General.
c.- La manca d'honorabilitat manifesta.
d.- Comportar-se de forma incorrecta.
e.- Desprestigiar l'entitat amb fets o paraules que perjudiquin greument el seu prestigi, la seva activitat o la convivència entre els Socis.
f.- No complir les obligacions estatutàries.

2n. La baixa en la condició de soci no eximeix l'interessat de complir amb les obligacions econòmiques pendents.


Article 12. Règim disciplinari

Els socis que incompleixin les seves obligacions poden ser amonestats o suspesos temporalment en la seva condició d'associats per la Junta Directiva, o expulsats de l'Associació.


Article 13. El procediment sancionador

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor que tramita l'expedient i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del soci presumptament infractor.

La resolució final, que ha de ser motivada, l'aprova la Junta Directiva amb el vot favorable de dues terceres parts dels seus membres en un perÍode màxim de quinze dies.

En el supòsit de conductes molt greus que comportin l'expulsió d'associats, la Junta, un cop instruït el procediment sancionador que es regula a l'article següent, elevarà i propo-sarà la seva decisió a l'Assemblea General per a la seva confirmació i ratificació.

Quan l'infractor per al qual es proposi l'expulsió sigui un soci fundador, l'instructor de l'expedient haurà de sotmetre la proposta de la Junta Directiva a la consideració dels socis fundadors que l'hauran d'aprovar per majoria absoluta. Si la proposta no assoleix la conformitat dels fundadors, la Junta Directiva haurà d'arxivar l'expedient o rebaixar l'abast de la sanció.

Els socis sancionats poden recÓrrer davant l'Assemblea General contra les sancions acordades. El recurs es presenta per escrit i la Junta Directiva l'ha d'incloure a l'ordre del dia de la primera Assemblea General que se celebri.


CAPÍTOL III
L'ASSEMBLEA GENERAL

Article 14. L'Assemblea General
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació i està integrada per tots els seus membres, en igualtat de condicions, per dret propi i irrenunciable. Es regeix pel principi de democràcia interna i adopta el seus acords per majoria.

En les reunions de l'Assemblea General correspon un vot per a cada un dels socis.

Tots els socis queden supeditats als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els ab-sents, els qui en discrepin i els presents que s'hagin abstingut de votar.

El socis que es trobin en conflicte d'interessos personals o patrimonials amb l'Associació no podran exercir el dret de vot en les decisions sobre els assumptes que els afectin. Incidentalment, i en votació separada i secreta, l'Assemblea General ha de decidir sobre la qÜestió a petició de qualsevol del assistents.


Article 15. Reunions de l'Assemblea General

L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària un cop l'any, dins els mesos compresos entre gener i juny, ambdÓs inclosos.

L'Assemblea General es reuneix amb caràcter extraordinari sempre que es consideri necessari, per decisió de la Junta Directiva o quan ho sol·liciti un nombre de socis no inferior al vint-i-cinc per cent. En aquest cas, l'Assemblea General ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies comptats a partir de la sol·licitud.

Les reunions de l'Assemblea General les presideix el President de l'Associació. En cas d'absència el substitueixen, successivament, el Vice-president o el Vocal de més edat de la Junta Directiva. Hi actua com a Secretari qui ocupa el mateix càrrec a la Junta Directiva i, en absència seva, un Vocal.

El Secretari, o el Vocal que faci les funcions en absència del titular, és qui redacta l'acta de cada reunió. L'acta ha de contenir un extracte de les deliberacions, els acords adoptats, el resultat de les votacions i la llista de membres presents i representats.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior i es sotmet a l'aprovació dels assistents.


Article 16. Convocatòries

La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es fa per escrit i es tramet individualment a tots els socis, per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part del destinatari, com a mÍnim quinze dies abans de la data de la reunió.

L'escrit de convocatòria ha d'indicar la data, l'hora i lloc de la reunió, aixÍ com l'ordre del dia amb expressió concreta dels temes a tractar, i ha d'anar acompanyada de l'acta de l'Assemblea General.


Article 17. Quòrum d'assistència

Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, queden vàlidament constituïdes sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats que hi assisteixen.

La representació s'ha d'acreditar mitjançant un document signat pel soci, amb expressió del soci en qui delega el seu vot.

El vot només es pot delegar en un altre soci. Cap soci pot acumular més d'una representació, llevat que el soci en qui es delega sigui familiar del qui delega el vot.


Article 18. Facultats de l'Assemblea General Ordinària

SÓn facultats de l'Assemblea General Ordinària:
a.- Examinar i aprovar, si s'escau, la gestió social realitzada per la Junta Directiva
b.- Examinar i aprovar, si s'escau, el Balanç de Situació, els Comptes de Resultats i la Memòria anual del darrer exercici.
c.- Examinar i aprovar, si s'escau, els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i el projecte d'activitats que els justifica.
d.- Establir les lÍnies generals d'actuació que permetin a l'Associació assolir les finali-tats per a les quals ha estat constituïda.
e.- Fixar les quotes ordinàries i extraordinàries.
f.- Elegir i destituir el membres de la Junta Directiva.
g.- Resoldre els recursos presentats pels socis sancionats per la Junta Directiva i decidir, en darrera instància, sobre la seva baixa o separació definitiva, d'acord amb el procediment previst a l'article 13.
h.- Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci i les altes i baixes registra-des des de l'anterior Assemblea General.
i.- Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui atribuïda expressament a cap altre òrgan de l'Associació.


Article 19. Facultats de l'Assemblea General Extraordinària

L'Assemblea General Extraordinària té les següents facultats:
a.- Modificar els Estatuts.
b.- Aprovar el Reglament de Règim Intern.
c.- Sol·licitar la declaració d'Utilitat Pública
d.- Acordar l'adquisició, disposició, alienació o gravamen de béns immobles
e.- Acordar la dissolució de l'Associació.


Article 20. Quòrum per a l'adopció d'acords

1r. Quòrum per a l'adopció d'acords a les Assemblees Generals Ordinàries.
a.- Els acords, a les Assemblees Generals Ordinàries es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
b.- El deu per cent del socis poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar, sempre que ho facin almenys cinc dies abans de la celebració de l'Assemblea. La sol·licitud també es pot fer directament a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però en aquest cas, únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, comunicat en la convocatòria, si aixÍ ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

2n. Quòrum per L'adopció d'acords a les Assemblees Generals Extraordinàries
a.- Per a prendre acords sobre la modificació dels Estatuts, l'aprovació del Reglament de Règim Interior, la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, l'adquisició, alienació, venda, permuta o gravamen de béns immobles i la dissolució de l'entitat, requerirà la convocatòria d'una assemblea general extraordinària que prendrà els seus acords per majoria absoluta dels socis presents o representats.
b.- Perquè els acords presos siguin vàlids, caldrà que hi votin a favor la majoria dels socis fundadors presents o representats a l'assemblea.


CAPÍTOL IV
LA JUNTA DIRECTIVA

Article 21. Composició i naturalesa de la Junta Directiva
La Junta Directiva és l'òrgan que gestiona, administra i representa els interessos de l'Associació d'acord amb la Llei, els presents Estatuts i les disposicions de l'Assemblea Gene-ral.

La Junta Directiva està formada pel President, el Vice-president, el Secretari, el Tresorer, i els Vocals, elegits entre els socis majors d'edat, en ple ús dels seus drets civils, que no estiguin afectats per motius d'incompatibilitat legalment establerts.Tots el càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, però tenen dret a la bestreta i al reembossament de les despeses, degudament justificades, i també a la indemnització pels danys que en derivin.

No poden formar part de la Junta Directiva les persones fÍsiques que desenvolupen una activitat retribuïda per l'Associació, amb l'excepció del secretari el qual, en aquest cas, no té dret de vot pel que fa als acords de la Junta Directiva.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un perÍode de quatre anys i poden ser reelegits indefinidament.

En el supòsit que abans d'acabar el seu mandat dimiteixin més de la meitat dels seus membres i entre els dimissionaris hi figurin el President i el Vice-president, o si una Assemblea rebutja la seva gestió, es farà càrrec de l'entitat una Comissió Gestora que haurà de convocar Assemblea General Extraordinària abans de sis mesos, per elegir una nova Junta Directiva.

El nomenament i el cessament dels càrrecs els certifica el Secretari, amb el vist i plau del President, i els comunica al Registre d'Associacions.

Quan el Secretari o el President sÓn renovats en el transcurs de l'Assemblea, la certificació la realitza el Secretari sortint, amb el vist i plau del President sortint i amb les signatures del Secretari i el President entrants.


Article 22. Elecció dels membres de la Junta Directiva

L'elecció dels components de la Junta Directiva, per l'Assembla General, es fa per sufragi, lliure i secret, mitjançant la presentació de candidatures.

Les candidatures presentades formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis amb els seus domicilis, certificada pel Secretari, amb el vist i plau del President.

Un cop convocada l'Assemblea, els socis tenen deu dies per presentar les candidatures i la Junta Directiva ha de facilitar-ne la difusió.

Només poden formar part de les candidatures i, per tant, ocupar càrrecs a la Junta Directiva de l'Associació, les persones que siguin socis majors d'edat, amb dos anys d'antiguitat, en el moment de l'elecció.

Els components de la Junta Directiva, elegits per l'Assemblea General, prendran possessió del seu càrrec dintre dels vuit dies següents a la seva elecció, els quals, en votació secreta,hauran de distribuir els càrrecs de President, Vice-president, secretari, tresorer, comptador i conservador.


Article 23. Substitució dels membres de la Junta Directiva

Els membres de la Junta Directiva cessen en els seus càrrecs per:
a.- Haver transcorregut el perÍode del seu mandat.
b.- Dimissió voluntària presentada per escrit.
c.- Malaltia o incapacitat per exercir el càrrec.
d.- Sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del seu càrrec, d'acord amb el que estableix l'article 13 dels presents Estatuts.

Les vacants que es produeixen s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que es celebri. Mentrestant, un altre soci proposat i designat per la Junta Directiva, pot ocupar provisionalment el càrrec.


Article 24. Reunions

La Junta Directiva es reunirà, amb caràcter ordinari, amb la periodicitat que els seus membres determinin, que en cap cas pot ser superior a un mes.

La Junta Directiva es reuneix, amb caràcter extraordinari, prèviament convocada pel President, o per la persona que el substitueixi, a iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus components. La convocatòria s'ha de realitzar amb una antelació mÍnima de quinze dies.

Tant les Juntes ordinàries com les extraordinàries queden vàlidament constituïdes quan hi assisteixen la meitat dels seus membres.

Els membres de la Junta Directiva han d'assistir a totes les reunions que es convoquin, però poden excusar la seva assistència per causes justificades. En qualsevol cas és indispensable l'assistència del President i del Secretari, o de les persones que legalment els substitueixin.

Els acords es prenen per majoria de vots dels assistents, i en cas d'empat decideix el vot de qualitat del President.
Un membre de la Junta Directiva no pot exercir el dret de vot en la presa de decisions sobre els assumptes que entrin en conflicte, o que puguin representar un benefici personal o professional respecte a l'Associació.


El Secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el President, i ha de contenir l'ordre del dia, un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents a la reunió.

Al començament de cada reunió es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni.


Article 25. Facultats de la Junta Directiva

Són facultats de la Junta Directiva:
a.- Representar, dirigir i administrar l'Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; aixÍ mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b.- Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c.- Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'Associació.
d.- Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
e.- Contractar els empleats que l'Associació pugui tenir.
f.- Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç les finalitats de l'Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
g.- Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
h.- Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts i l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
i.- Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi, i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 41.
j.- Constituir la Comissió Gestora prevista a l'article 21, d'acord amb el que s'estableix en el CapÍtol V dels presents estatuts.
k.- Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
l.- Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera especÍfica a algun al-tre òrgan de govern de l'Associació o que li hagi estat delegada expressament.


Article 26. Delegacions de la Junta Directiva

1r. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus components.

2n. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir les funcions que els confiïn i amb les facultats que es cregui oportú conferir-los en cada cas.


Article 27. El President i el Vice-president

El President té les seguents atribucions:
a.- Dirigir i representar legalment l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b.- Presidir i dirigir els debats de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
c.- Emetre un vot de qualitat, decisori en els casos d'empat.
d.- Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e.- Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.
f.- Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
g.- Vetllar per les finalitats de l'Associació.
El President és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel Vice-president i en absència seva pel vocal de més edat de la Junta Directiva.


Article 28. El Secretari

Les funcions del Secretari sÓn les següents:
a.- Portar el control del fitxer i el Registre de membres.
b.- Dirigir els treballs administratius de l'Associació.
c.- Redactar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació.
d.- Redactar i autoritzar les certificacions que s'hagin de lliurar, amb el vist i plau del President.
e.- Custodiar la documentació de l'Associació.
f.- Vetllar pel compliment de les disposicions legals.

En cas d'absència del Secretari, el substitueix el Vocal més jove de la Junta Directiva


Article 29. El Tresorer

Les funcions de Tresorer sÓn les següents:
a.- Custodiar i controlar els recursos econòmics de l'Associació, sigui quina sigui la seva naturalesa.
b.- Confeccionar i actualitzar l'inventari de béns.
c.- Dirigir la comptabilitat, confeccionar i liquidar el pressupost i elaborar els comptes generals de l'entitat.
d.- Confeccionar, conjuntament amb el Secretari, el projecte d'activitats que acompanya el pressupost, i elaborar la memòria que explica els resultats de la seva gestió.
e.- Signar els rebuts de les quotes i els altres documents comptables i de tresoreria.
f.- Ingressar els recursos obtinguts per l'Associació en els comptes corrents i d'estalvi oberts en entitats financeres.
g.- Fer efectiu el pagament de les factures aprovades per la Junta Directiva.


Article 30. Els Vocals

Els Vocals assumeixen les funcions que els delega la Junta Directiva i presideixen les comissions de treball que decideix crear.


CAPÍTOL V
LA COMISSIÓ GESTORA

Article 31. Composició.
La Comissió Gstora estarà formada per quatre membres, un President, un Vice-president, un Secretari i un Tresorer elegits per la Junta Directiva.

El President serà, sempre que sigui possible, el mateix de la Junta Directiva.


Article 32. Funcions

La Comissió Gestora es constitueix amb la missió de promoure la constitució d'una nova Junta Directiva, i desenvolupar, mentrestant, les funcions atribuïdes a la Junta Directiva per tal d'assegurar la continuïtat de l'entitat.


Article 33. Durada

La Comissió Gestora exercirà les seves funcions per un perÍode màxim de sis mesos.


Article 34. Convocatòria

Abans de transcÓrrer quinze dies, comptats a partir de la seva constitució, la Comissió Gestora notificarà per escrit a tots els Socis, l'inici del procés per a l'elecció d'una nova Junta Directiva i donarà un termini de 30 dies per a la presentació de candidats, els quals hauran de reunir els requisits que assenyala l'article 21 dels presents estatuts.

Transcorregut el termini per a la presentació de candidats, la Comissió Gestora, convocarà una Assemblea General Extraordinària per a celebrar les eleccions en un termini màxim de quinze dies i col·locarà les candidatures en el tauler d'anuncis de l'entitat.

En el supòsit que no s'hagués presentat cap candidatura, la Comissió Gestora, col·locarà en el tauler d'anuncis la llista completa de socis de l'entitat que reuneixin les condicions assenyalades a l'article 21 dels estatuts, i tots els socis que hi figurin seran candidats.


Article 35. Eleccions

L'elecció dels candidats a la nova Junta Directiva, que haurà d'estar formada per un mÍ-nim de quatre membres, es farà d'acord amb el que preveuen els paràgrafs primer, segon, i quart de l'article 22 dels presents estatuts.

En el cas assenyalat en el darrer paràgraf de l'article anterior, l'Assemblea convocada per a celebrar l'elecció de la nova Junta Directiva es celebrarà en dues sessions.

Amb el resultat de les votacions celebrades en la primera sessió es confeccionarà una llista amb els trenta candidats més votats, ordenada per nombre de vots obtinguts i es penjarà al tauler d'anuncis de l'entitat.

La Comissió Gestora convocarà per escrit als elegits a una reunió per tal d'invitar als quatre socis més votats, o als altres membres de la llista si els quatre primers hi renunciessin, a constituir la candidatura de la Junta Directiva que es sotmetrà a l'aprovació de la segona sessió de l'Assemblea convocada.

La candidatura resultant d'aquesta reunió s'exposarà al tauler d'anuncis de l'entitat. La segona sessió es celebrarà set dies després de la primera, i a la mateixa hora, per a votar la candidatura presentada que resultarà elegida si assoleix més del cinquanta per cent dels vots dels assistents.

Si no fos possible constituir una nova Junta Directiva, la Comissió Gestora convocarà una Assemblea General Extraordinària per a proposar la dissolució de l'entitat.


CAPÍTOL VI
LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 36. Comissions de treball
Els socis de l'Associació que vulguin crear qualsevol comissió o grup de treball n'han d'assabentar a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva Ha de controlar el funcionament les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un informe detallat de les seves actuacions.


CAPÍTOL VII
OBLIGACIONS DOCUMENTALS

Article 37. Obligacions documentals de l'Associació
Com a garantia de l'efectivitat dels drets dels socis i de les terceres persones que hi estableixin relació, l'Associació ha de portar un llibre de registre de socis, un llibre d'actes, un llibre d'inventari de béns i els llibres de comptabilitat adequats a les seves activitats.

Aquests llibres han d'estar a disposició dels socis, amb observança del que disposa la legislació vigent sobre protecció de dades.


CAPÍTOL VIII
EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 38. Recursos econòmics
Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les activitats de l'Associació sÓn els següents:
a.- Les quotes que estableixi l'Assemblea General per al seus socis.
b.- Les subvencions oficials o particulars.
c.- Les herències, llegats i donacions.
d.- Les rendes i els ingressos que pugui obtenir del seu propi patrimoni.
e.- Els ingressos procedents de les activitats que, en compliment dels fins soci-als, s'acordi realitzar.


Article 39. Patrimoni

El patrimoni de l'Associació està constituït per l'immoble on radica la seu social, situat al carrer de la Pau, 8, i per la pista i edificacions annexes situada en el mateix carrer, sense número, de Sant Boi de Llobregat, amb totes les seves instal·lacions, mobiliari i pertinen-ces.


Article 40. Exercici econòmic

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat a 31 de desembre.


Article 41. Disposició de fons

En els comptes corrents i d'estalvi oberts en entitats financeres hi han de figurar les signatures del President, del Tresorer i del Secretari.

Per a disposar dels fons n'hi haurà prou amb dues signatures una de les quals haurà de ser necessàriament la del President o la del Tresorer.


CAPÍTOL IX
DISSOLUCIÓ

Article 42. Acord de dissolució
L'Associació només pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General Extraordinària, d'acord amb el que estableix l'article 20.


Article 43. Comissió liquidadora

1r. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'Associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2n. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article sÓn competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

3r. Els socis de l'Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva res-ponsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

Article 44. Destinació dels béns
El romanent net que resulti de la liquidació de l'entitat s'ha de lliurar directament una entitat pÚblica o privada sense afany de lucre de Sant Boi de Llobregat, que, segons criteri de l'Assemblea General, s'hagi distingit més en la conservació i difusió de les tradicions culturals de la Vila.

En cap cas el romanent obtingut serà distribuït entre els socis que componen l'Associació.

 

El President

El Secretari